Home » فرهنگ جامع تعبیر خواب by منوچهر مطیعی(تهرانی)
فرهنگ جامع تعبیر خواب منوچهر مطیعی(تهرانی)

فرهنگ جامع تعبیر خواب

منوچهر مطیعی(تهرانی)

Published
ISBN :
761 pages
Enter the sum

 About the Book 

بهترین کتاب تعبیر خواب نوشته ی آقای منوچهر مطیعیاین کتاب پر محتوا نتیجه ی تلاش مستمرانه ی آقای منوچهر مطیعی است که سالها تحقیق و مطالعه ی کتاب های تعبیر خواب از جمله تعبیر خواب ابن سیرین و بسیاری کتاب های ایرانی ، عربی و اسلامی است .و همچنین نگاهی بر عقاید و نظریات غربی دارد ، و با نگارشی بسیار نو گرایانه و امروزی نوشته شده است . یکی از مزایای این کتاب تعبیر خواب ، این است که شامل علوم سنتی و هم علوم مدرن امروزی می باشد و شامل کلمات بسیار ساده ی فارسی است و همچنین کلمات امروزی نیز به کاربرده شده است که همین امر باعث می شود تا بتوانید به راحتی با معانی ارتباط بر قرار کنید .شاید برای شما این مشکل پیش آمده باشد که با خواندن کتاب های تعبیر خواب به سختی بتوانید با کلمات پیچیده ی آن ارتباط بر قرار کنید و گاهی نیز معنی آن را بدرسی درک نکنید ، این تعبیر خواب کامل به زبان امروزی است و به راحتی میتوانید معانی خوابتان را متوجه شوید .تعبیر خواب به این معناست که معنی خوابتان را بتوانید متوجه شوید . که این معنی نیز گاهی موجب پیش بینی رویداد هایی میتواند باشد که در آینده در زندگی شما به وقوع میپیوندد . پس میتوانیم برای متوجه شدن معانی خوابتان به این کتاب مراجعه کرده و از آن با خبر شوید .